Terms of Service 2019-06-06T11:49:43+00:00

ANVÄNDARVILLKOR

BetMarket Sverige AB
Senast uppdaterat: 180413

 1. Allmänt
  1. BetMarket Sverige AB, org. nr. 559154-7517 (“BetMarket”) levererar en e-handelsplattform och därtill hörande spelprodukter (“Plattformen”). Avtalsförhållandet mellan dig som användare (nedan “du”, “dig”, eller “Användaren”) och BetMarket, samt ditt användande av Plattformen regleras av dessa användarvillkor (“Villkoren”).
  2. Du är medveten om att BetMarket tillhandahåller Plattformen till anslutna spelombud och att dessa spelombud är ansvariga för de spelprodukter som du får tillgång till genom Plattformen och som ägs och distribueras av spelombuden. BetMarket varken marknadsför eller säljer spelprodukterna och är inte part i någon transaktion mellan köpare och säljare av spelprodukterna. BetMarket tar inte ansvar för några uppgifter om spelprodukter och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part och som är tillgängliga för dig genom Plattformen. Ovanstående gäller dock inte i förhållande till sådana spelprodukter som ägs och tillhandahålls av BetMarket.
  3. Genom att använda Plattformen (eller del därav) accepterar du dessa Villkor och bekräftar fullt ut att du förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor. Om du inte accepterar Villkoren eller bryter mot Villkoren i något hänseende, får du inte använda Plattformen.
 2. Användning av Plattformen
  1. BetMarket förbehåller sig rätten att vid var tid och efter eget gottfinnande neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av Plattformen.
  2. Användaren ansvarar för att allt utnyttjande av Plattformen sker i enlighet med de anvisningar och instruktioner som BetMarket från tid till annan kan meddela och alltid i enlighet med vid var tid gällande Villkor.
  3. Din användning av Plattformen ska ske enlighet med dessa Villkor och du ska under inga som helst omständigheter:
   • använda Plattformen för något bedrägligt eller annars olagligt ändamål;
   • använda Plattformen för att förtala, missbruka, trakassera, bevaka, hota eller på annat sätt kränka någon annan eller dennes rättigheter;v
   • störa eller vidta åtgärder för att försöka störa driften av Plattformen;
   • överföra eller på annat sätt introducera virus, mask, trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller negativt påverka Plattformens funktionalitet eller tillgänglighet;
   • utreda, ändra, anpassa, översätta, “reverse engineer”, dekompliera eller nedmontera någon del av Plattformen, inklusive utan begränsning dess objektkod eller källkod;
   • kopiera, återge, sälja eller på annat sätt exploatera Plattformen eller dess innehåll; samt
   • avlägsna eventuella noteringar avseende upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt från Plattformen eller från material som återfinns på Plattformen.
  4. BetMarket förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt BetMarkets bedömning missbrukar Plattformen eller dess innehåll, eller som på annat sätt agerar i strid med dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning.
  5. Genom dessa Villkor beviljas Användaren en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar och begränsad rätt att använda Plattformen i enlighet med dessa Villkor och för syftet att nyttja de spelprodukter som tillgängliggörs för Användaren genom Plattformen, oaktat om spelprodukterna ägs av BetMarket eller av tredje part.
  6. Användarens rätt att använda Plattformen förutsätter att, utöver dessa Villkor, eventuella tillämpliga tredjepartsvillkor efterlevs. Användaren är skyldig att säkerställa att Användaren har berett sig tillgång till och tillgodogjort sig informationen i sådana vid var tid gällande tredjepartsvillkor.
  7. BetMarkets varumärken, firmanamn och andra kännetecken som återfinns på Plattformen (“Varumärkena”) skyddas av nationell och internationell varumärkeslagstiftning. All användning av Varumärkena utan BetMarkets föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden.
  8. Användaren åtar sig att omgående informera BetMarket avseende krav från tredje part som baseras på Användarens användning av Plattformen (eller delar därav) och som utgör ett intrång i sådan tredje parts rättigheter.
 3. ÄganderättMed undantag för de spelprodukter som ägs av tredje parter, ägs allt innehåll på Plattformen av BetMarket. Inget i dessa Villkor ska tolkas eller förstås som att BetMarket helt eller delvis överlåter några av BetMarkets materiella eller immateriella rättigheter till Användaren.
 4. PersonuppgifterNär du använder Plattformen kan BetMarket komma att behandla dina personuppgifter. För information om sådan behandling av personuppgifter, se http://www.betmarket.se/integritetspolicy.
 5. Ansvarsbegränsning
  1. Målsättningen är att Plattformen ska vara tillgänglig hela tiden utan avbrott och att fel och brister rättas utan onödigt dröjsmål. BetMarket lämnar dock inga garantier, villkor eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda), däri inbegripet utan begränsning, garantier avseende att Plattformen inte utgör intrång i någon annans rättigheter, säljbarhet, integration eller lämplighet för vissa ändamål. BetMarket garanterar inte heller att Plattformen tillhandahålls utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel, och inte heller att eventuella fel och brister kommer att korrigeras. Plattformen tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick med reservation för eventuella fel och brister.
  2. Användaren är medveten om och accepterar att Plattformen från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och/eller oplanerade driftstop för service, underhåll och/eller uppdateringar.
  3. Förutom då skada orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ska varken BetMarket eller någon av BetMarkets licensgivare, underleverantörer, företagsledning, konsulter eller anställda under några omständigheter eller av några skäl vara ansvariga för Användarens direkta eller indirekta skador, vare sig de är förutsebara eller oförutsebara.
 6. Tillämplig lagstiftningAnvändaren är införstådd med att Plattformen endast får användas för lagliga ändamål och garanterar att all användning av Plattformen kommer att vara förenlig med vid var tid tillämplig lagstiftning. Användaren använder Plattformen på eget initiativ och under eget ansvar. Användaren ska hålla BetMarket skadeslöst avseende samtliga krav från tredje part som riktas mot BetMarket med anledning av Användarens användning av Plattformen i strid med bestämmelserna i dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning.
 7. Ändringar
  1. BetMarket förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra dessa Villkor. Om du inte accepterar de nya villkoren har du inte längre rätt att använda Plattformen. BetMarket uppmuntrar dig att löpande hålla dig uppdaterad på innehållet i Villkoren. Du förutsätts känna till vid var tid gällande Villkor.
  2. BetMarket tar inte något ansvar för eventuella konsekvenser som ändringar i Villkoren innebär för dig. Vidare kan BetMarket när som helst utan föregående meddelande stänga av din tillgång till Plattformen.
 8. Force majeureUnderlåtenhet från BetMarkets att fullgöra sina åtaganden ska inte utgöra ett brott mot BetMarkets åtaganden gentemot dig om sådan underlåtenhet beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, elproblem, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstolsbeslut, försening eller störning i internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför BetMarkets skäliga kontroll. BetMarket har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.
 9. Tillämpning av VillkorenOm inget annat skriftligen har överenskommits utgör dessa Villkor hela avtalet mellan dig och BetMarket och ersätter alla eventuella tidigare och nuvarande villkor, avtal och överenskommelser beträffande användningen av Plattformen. Eventuella särskilda villkor för användningen av BetMarkets spelprodukter som kan finnas tillgängliga på Plattformen ska dock gälla parallellt med dessa Villkor.
 10. Tillämplig lag och tvistGenom att använda Plattformen accepterar du att svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsprinciper, är tillämplig på alla frågor hänförliga till din användning av Plattformen. Alla tvister i anledning av eller som har ett samband med din användning av Plattformen ska avgöras av svensk domstol.