Integritetspolicy 2019-06-06T12:13:50+00:00

INTEGRITETSPOLICY

BetMarket Sverige AB
Senast uppdaterat: 180413

 1. Behandling av personuppgifter
  1. BetMarket Sverige AB (“BetMarket”) behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter rörande dig som du lämnar ut till BetMarket när du använder BetMarkets spelplattform och nyttjar BetMarkets spelprodukter. Dina personuppgifter behandlas för ändamålet att kunna förmedla spelprodukter som dels utvecklats av BetMarket, dels tillhandahålla plattformen för de spelprodukter som utvecklats av anslutna spelombud. För personuppgifter som behandlas i samband med att du använder anslutna spelombuds spelprodukter är BetMarket inte personuppgiftsansvarigt.
  2. De personuppgifter som behandlas för ovanstående ändamål är namn, kontaktuppgifter, användarbeteenden, spelhistorik. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att BetMarket ska kunna fullgöra sina skyldigheter i förhållande till dig enligt det avtalsförhållande som uppstår mellan dig och BetMarket när du använder BetMarkets plattform och tjänster.
  3. Dina personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom koncernen som BetMarket ingår i, inom ramen för ovanstående ändamål. Sådan överföring baseras på samma lagliga grund som behandlingen i sig. Vidare kan BetMarket anlita externa leverantörer som, efter att BetMarket vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att leverantören uppfyller BetMarkets säkerhetskrav, kan få tillgång till dina personuppgifter. Sådana externa leverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med BetMarkets dokumenterade instruktioner och har förbundit sig genom avtal med BetMarket att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som den externa leverantören behandlar (inklusive att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder). Du har rätt att på begäran erhålla information om identiteten hos de externa leverantörerna.
  4. När personuppgifter överförs till externa mottagare kan personuppgifter föras över till länder utanför EU/EES, vilka inte garanterar ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa ett adekvat skydd för personuppgifter vidtar BetMarket åtgärder för att sådana mottagare ska förbinda sig att tillhandahålla ett adekvat skydd för personuppgifterna, t.ex. genom att ingå dataöverföringsavtal vilka innehåller standardavtalsklausuler antagna av den Europeiska Kommissionen. Från och med den 25 maj 2018 kommer du ha rätt till information avseende till vilka länder dina personuppgifter förs över, samt till en kopia av de säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter.
  5. Du har rätt till tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 har du även rätt att, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet och att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. Du kan inkomma med klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till BetMarket, men du har även rätt att alltid inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
  6. Du kan kontakta BetMarket på nedan kontaktuppgifter om du vill utöva dina rättigheter. För att kunna tillgodose dina önskemål på ett så bra sätt som möjligt ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och även ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifterna till BetMarket.
  7. Dina personuppgifter kommer att sparas under den tid du aktivt använder BetMarkets plattform och för en tid om ett (1) år från din senaste inloggning. När ett (1) år har förflutit sedan din senaste inloggning kommer personuppgifterna antingen raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.
 2. Kontaktuppgifter
  • BetMarket Sverige AB
  • Org. nr. 559154-7517
  • Birger Jarlsgatan 34
  • 11429 Stockholm
  • E-post: info@betmarket.se
  • Webb: www.betmarket.se